Navigácia

O škole

Charakteristika škôlky

Materská  škola na Okružnej ulici v Šali je zariadenie so 40 ročnou tradíciou.  Je to pavilónová budova, kde v štyroch pavilonoch sa nachádzajú triedy s príslišenstvom a piaty povilon je hospodársky s kuchyňou, skladmi a riaditeľňou.  Vlastníme rozsiahly dvor s množstvom zelene,  zabudovanými preliezačkami a štyrmi pieskoviskami.  V roku 2004 sme získali certifikát " Školy podporujúcej zdravie".  V tomto projekte sme sa zamerali popri zdravom životnom štýle,  ochrane životného prostredia,  na riešenie zdravotných problémov detí predškolského veku a to:  ploché nohy a správne držanie tela.  Deťom vštepujeme do pamäti,  že zdravie je hodnota,  ktorú si treba chrániť.  Uprednostňujeme konzumovanie ovocia pred sladkosťami,  realizujeme dlhodobí preventívny program-"Sladkosti závislosťou". Úspešne spolupracujeme so ZŚ MURGAŠA  ,  so psychologickou poradňou,  detským ortopédom,  stomatologičkou,  logopedičkou ,členmi mestskej polície  a ústavom sociálnej starostlivosti .Deti sa oboznamujú so základmi anglického jazyka,  zúčastňujú sa predplaveckej výchovy,  školy v prírode a realizujú sa v krúžku moderného tanca.  Život v našej materskej škole je veľmi pestrý,  bohatý.Úzko spolupracujeme s rodičmi,  kedže našim cieľom je vychovať zdravé a úspešné deti. 

Materská škola je v prevádzke od 6.oo hod. do 16.30 hod.
Zápis detí sa prevádza  spravidla do polovice marca.
Rodičovské združenie ako nezisková organizácia má svoj bankový účet, na ktorý môžu rodičia poskytovať 2% z daní , prípadne sponzorský dar .
Telefónne číslo do materskej školy je : 031 / 770 2057
Emailová adresa : msokruzna@stonline.skRada školy pri MŠ Okružná:

 
1. Erika Polláková- zástupca pedagogického kolektívu-predsedníčka rady

2. Mária Szabová- učiteľka

3. Mgr.Aneta Lazarová- zástupca mimoškolských inštitúcií podielajúcich sa
                                            na výchove a vzdelávaní

4. Irena Szallerová-zástupca nepedagogických pracovníkov

5. PaedDr. Denisa Hučeková PhD. -zástupca rodičov

6. Katarína Becker-zástupca rodičov

7. Mgr. Alena Demková -zástupca poslancov
 

Rada školy zasadá štvrťročne,prípadne podľa potreby.

 

Rodičovské združenie:

Predsedníčka:  PaedDr. Patrícia Botková-rodič

                             Mgr.Zuzana Kovárová - rodič

                             Ing. Oľga Miháliková- rodič

                             Denisa Hrubá-učiteľka

                             Denisa Draškovičová - učiteľka


V MŠ pracuje 10 pedagogických kvalifikovaných zamestnankýň,5 prevádzkových zamestnankýň/MŠ,ŠJ/
Všetky pedagogické zamestnankyne si priebežne dopĺňajú štúdium odb.literatúrou a rozširuju si svoje vedomosti kontinuálnym vzdelávaním .Dve učiteľky získali certifikát z výtvarnej výchovy,dve učiteľky z tanečnej výchovy.
Všetky učiteľky majú certifikát z literárnej gramotnosti.

Materskej škole bola priznaná právna subjektivita.

Materská škola je zapojená do siete škôl-Škola podporujúca zdravie.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Okružná ul. č.1 Šaľa
    Okružná ul. č. 1
  • +421 0317702057

Fotogaléria