Navigácia

O škole

Charakteristika škôlky

Materská  škola na Okružnej ulici v Šali je zariadenie so 40 ročnou tradíciou.  Je to pavilónová budova, kde v štyroch pavilonoch sa nachádzajú triedy s príslušenstvom a piaty pavilon je hospodársky s kuchyňou, skladmi a riaditeľňou.  Vlastníme rozsiahly dvor s množstvom zelene,  zabudovanými preliezačkami a štyrmi pieskoviskami.  V roku 2004 sme získali certifikát " Školy podporujúcej zdravie".  V tomto projekte sme sa zamerali popri zdravom životnom štýle,  ochrane životného prostredia,  na riešenie zdravotných problémov detí predškolského veku a to:  ploché nohy a správne držanie tela.  Deťom vštepujeme do pamäti,  že zdravie je hodnota,  ktorú si treba chrániť.  Uprednostňujeme konzumovanie ovocia pred sladkosťami,  realizujeme dlhodobí preventívny program-"Sladkosti závislosťou".

Škola má vypracovaný školský vzdelávací program pod návzom :  " DIEŤA AKO DÚHA". Vlastné zamarenie MŠ je:

1. Podpora zdravého životného štýlu

2. Uplatňovanie a rozvíjanie dopravnej gramotnosti

3. Využívanie vlastných maňuškových  divadiel v edukácii ako motiváciu v závislosti od jednotlivých podtém ŠkVP. 

     Každé dva týždne hráme  vlastné maňuškové divadlo. Počas školského roka máme rôzne školské akcie, ako   sú :  „Tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, Vianočné oslavy, Fašiangový karneval , Dopravná súťaž.“ a mnoho iných    akcií.  Edukáciu taktiež rozširujeme o pohybové prvky  v krúžku moderného tanca a slovnú zásobu rozširujeme cudzím   jazykom pod názvom „ Veselá angličtina“, ktoré prevádzame v spolupráci s CVČ.  Organizujeme exkurzie- do ZOO, na ranč, do hvezdárne, navštevujú nás sokoliari, bábkoherci. Taktiež realizujeme predplaveckú prípravu detí. V spolupráci s mestskou políciou u nás prebieha projekt „Polícia na stope.“ a s CPPP projekt „Sladkosti závislosťou“ a „Tešíme sa na školu.“ Deti našej školy sa každoročne  úspešne zapájajú do výtvarných súťaží. Raz za dva týždne k nám chodí logopedička Mgr. Soňa Hučková. Deti učíme zdravému životnému štýlu, rozvíjame u nich počítačovú a literárnu gramotnosť.

 

Úspešne spolupracujeme so ZŚ MURGAŠA  ,  so psychologickou poradňou,  detským ortopédom,  stomatologičkou,  logopedičkou ,členmi mestskej polície  a ústavom sociálnej starostlivosti .Deti sa oboznamujú so základmi anglického jazyka,  zúčastňujú sa predplaveckej výchovy,  školy v prírode a realizujú sa v krúžku moderného tanca.  Život v našej materskej škole je veľmi pestrý,  bohatý.Úzko spolupracujeme s rodičmi,  kedže našim cieľom je vychovať zdravé a úspešné deti. 

Materská škola je v prevádzke od 6.oo hod. do 16.30 hod.
Zápis detí sa prevádza  spravidla do polovice marca.
Rodičovské združenie ako nezisková organizácia má svoj bankový účet, na ktorý môžu rodičia poskytovať 2% z daní , prípadne sponzorský dar .
Telefónne číslo do materskej školy je : 031 / 770 2057
Emailová adresa : msokruzna@stonline.sk

Rada školy pri MŠ Okružná:
1. Erika Polláková- zástupca pedagogického kolektívu-predsedníčka rady školy

2. Mária Szabová- učiteľka, zapisovateľka

3. Mgr.Aneta Lazarová- delegovaný zástupca zriaďovateľa                   

4. Irena Szallerová-zástupca nepedagogických pracovníkov

5. PhDr. Margaréta Zozuľáková -zástupca rodičov

6. Ing. Martina Čičmišová -zástupca rodičov

7. Ing. Róbert Andráši  -delegovaný zástupca zriaďovateľa
                         
 

Rada školy zasadá štvrťročne,prípadne podľa potreby.

 

Rodičovské združenie pri materskej škole:

Predsedníčka:  Ing. Martina Čičmišová-rodič

                              Beáta Štefunková - rodič

                              Monika Tóthová- rodič

                              Denisa Hrubá-učiteľka

                       Mgr.  Denisa  Draškovičová - učiteľka

Materská škola má priznanú právnu subjektivitu od roku 2002 a pracuje tu 16 zamestnancov, z toho je 10 plne kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových – nepedagogických zamestnancov. Budova školy je rozložená do 5 pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom preliezačiek a 2 multifunkčnými zostavami.
Všetky učiteľky majú certifikát z literárnej gramotnosti.


 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola,
    Okružná 1
    927 01 Šaľa
  • +421 0317702057

Fotogaléria